بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران

بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران

(تعداد رای: 16)

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد.
 


( حجم فایل: 396 KB )

قیمت قابل پرداخت: 15,000تومان

تعداد صفحه: 95 صفحه
فرمت محصول: Word 2003
نوع فونت: Lutos
سایز فونت: 14
سایر توضیحات: دارای منابع و ماخذ فارسی و لاتین + نمودار + جداول می باشد .
قیمت نهایی:

 

 
بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران


جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد


چکیده

فرسودگی شغلی شامل احساس خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی در کار است. این پژوهش فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد . روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است . نمونه این تحقیق 134 نفر از دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار تحقیق پرسشنامه فرسودگی شغلی بوده که به روش محقق ساخته تهیه شد . نتایج تحقیق نشان داد که فرسودگی شغلی دبیران در مولفه های خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، عدم موفقیت فردی کمتر از سطح متوسط می باشد . و بین سن با فرسودگی شغلی دبیران و همچنین میزان تحصیلات ، تعداد سالهای تدریس و نوع ماده درسی و فرسودگی شغلی دبیران تفاوت معنی داری بدست نیامد . در مورد ارتباط تعداد سالهای تدریس در دوره پیش دانشگاهی و فرسودگی شغلی در دو مولفه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه معنی داری بدست نیامد، و فقط در ارتباط مولفه سوم یعنی عدم موفقیت فردی با فرسودگی شغلی تفاوت معنی دار بود .


عناوین موجود :

فصل اول

1-1- مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3- اهمیت مسأله
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی تحقیق
1-4-2- هدف جزئی تحقیق
1-5- سؤالات تحقیق
1-6- تعاریف متغیرها
1-7- تعاریف عملیاتی

فصل دوم
2-1- مقدمه
2-2- فرسودگی شغلی
2-3- رویکردهای مختلف به فرسودگی شغلی
2-3-1- رویکرد بالینی
2-3-2- رویکرد روان شناختی – اجتماعی
2-3-3- رویکرد تبادلی
2-3-4- مدل کاپنر
2-4- رویکرد ساختاری
2-4-1- سازمان
2-4-2- جو سازمانی
2-4-3- تئوری سیستم های اجتماعی و جو سازمانی
2-4-4- جو سازمانی و روابط سازمانی
2-4-5- شاخص های جو سالم سازمانی
2-4-6- بهداشت روانی
2-4-7- روحیه
2-4-8- ویژگی های مدرسه سالم
2-5- مراحل فرسودگی شغلی
2-5-1- ماسلاچ
2-5-2- پستونچی
2-5-3- مراحل فرسودگی شغلی معلمان (ساراسون)
2-6- عوامل فرسودگی شغلی
2-7- نشانه های فرسودگی شغلی
2-8- عوارض فرسودگی شغلی
2-9- استرس شغلی
2-9-1- منابع استرس شغلی
2-9-2- ارتباط استرس شغلی با تحلیل رفتگی
2-10- تحلیل رفتگی وشخصیت
2-10-1- تحلیل رفتگی و شغل آموزگاری
2-11- فشار روانی
2-11-1- آثار تخریبی فشار روانی در تدریس
2-11-2- راههای کاهش فشار روانی معلمان
2-12- پیشینه پژوهش
2-12-1- تحقیقات داخلی
2-12-2- تحقیقات خارجی

فصل سوم
3-1- طرح تحقیق
3-2- جامعه آماری
3-3- متغیر مستقل و وابسته
3-4- روش نمونه گیری
3-5- ابزار اندازه گیری
3-6- پایایی و روایی تحقیق
3-7- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
4-1- مقدمه
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم
5-1- مقدمه
5-2- بحث ونتیجه گیری
5-3- پیشنهادها
5-4- محدودیتها
منابع

فهرست جداول
جدول 4-1 – توزیع فراوانی مرتبط با متغیر سن دبیران 62
جدول 4-2 – توزیع فروانی مرتبط با متغیر میزان تحصیلات دبیران 64
جدول 4-3 – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس دبیران 66
جدول 4-4 – توزیع فروانی مرتبط با متغیر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی 68
جدول 4-5 – توزیع فروانی مرتبط با متغیر نوع درس مورد تدریس 70
جدول 4-6 آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه خستگی عاطفی 72
جدول 4-7 آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه مسخ شخصیت 72
جدول 4-8 آمار توصیفی مرتبط با بررسی وضعیت مولفه عدم موفقیت فردی 73
جدول 4-9 بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به خستگی عاطفی 74
جدول 4-10 بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به مسخ شخصیت 76
جدول 4-11 بررسی وضعیت موجود دیدگاه دبیران نسبت به عدم موفقیت فردی 78
جدول 4-12 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر سطوح سنی 80
جدول 4-13 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر مدرک تحصیلی 81
جدول 4-14 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس 82
جدول 4-15 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر تعداد سالهای تدریس در پیش دانشگاهی 84
جدول آزمون تعقیبی LSD مرتبط با جدول 15 85
جدول 4-16 بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی با تأکید بر نوع درس مورد تدریس (نوع تدریس) 86


فهرست نمودارها
نمودار 4-1 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 1 63
نمودار 4-2 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 2 65
نمودار 4-3 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 3 67
نمودار 4-4 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 4 69
نمودار 4-5 نمودار مرتبط با توزیع فراوانی جدول شماره 5 71